Domov
Zlepšenie technického vybavenia učební - projekt IROP | Tlačiť |
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

 

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia učební

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K505-222-13

 

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26 v zastúpení Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

 

Prijímateľ: Mesto Čierna and Tisou

 

Financovanie projektu

 

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK: 70 524 EUR

 

Výška finančnej podpory z EÚ: 66 997,80 EUR      Spolufinancovanie žiadateľa: 3526,20 EUR

 

Stručný popis projektu

 

Cieľ projektu:  Zlepšiť technické vybavenie učební za účelom skvalitnenia a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou.

 

Projekt bude realizovaný dvoma hlavnými a jednou podpornou aktivitou projektu:

 

Hlavná aktivita č.1: : Dodávka a montáž materiálno-technického vybavenia jazykovej učebne

Hlavná aktivita 1 je v súlade s oprávneným typom aktivity „Obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí

 

Hlavná aktivita č.2: Dodávka a montáž materiálno-technického vybavenia odbornej učebne techniky

Hlavná aktivita 2 je v súlade s oprávneným typom aktivity „Obstaranie polytechnických učební“

 

Podporná aktivita: Publicita a informovanosť, interné riadenie projektu

 

Miestom realizácie projektu je mesto Čierna nad Tisou, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 3, Čierna nad Tisou

 

Projektom podporíme 1 základnú školu, výstupy s projektu využile 180. Žiakom ZŠ výrazne zlepšíme podmienky výučby vybudovaním dvoch nových učební.

 

Projekt je v súlade s investičnou prioritou IROP 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

 

Miesto realizácie projektu: Čierna nad Tisou

 

Dátum začatia realizácie projektu: 11/2018

 

Dátum ukončenia realizácie projektu: 05/2019