Domov
Projekt MOPSZákladné informácie

Operačný program: Ľudské zdroje
Riadiaci orgán:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ:    Mesto Čierna nad Tisou
Názov prioritnej osi:  P05 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít    
Špecifický cieľ: 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým rómov

Názov projektu: Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Čierna nad Tisou
Kód výzvy:        

OPLZ-PO5-2018-1 - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Kód projektu:      312051S359
Typ projektu:   Dopytovo orientovaný
Miesto realizácie:        Mesto Čierna and Tisou
Začiatok realizácie:   JÚN 2019
Ukončenie realizácie: MÁJ 2021

Výška NFP: 

98 762,94 €

                           

       Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK na základe povinných merateľných ukazovateľov – vytvorenie 4 pracovných miest – prioritne z marginalizovanej komunity, ktorými sa zabezpečí podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb.

     Miestna občianska poriadková služba je zameraná na niekoľko hlavných oblastí pracovných činností - ochrana verejného a súkromného majetku, ochrana verejného poriadku, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana životného prostredia či ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.  

     Cieľom je podpora zamestnanosti, zvýšenie vzdelanostnej úrovne, zabezpečenie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti občanov, odstránenie anonymity pri páchaní  kriminality, zníženie rizika etnických konfliktov, zlepšenie úrovne vzťahov väčšinového a menšinového obyvateľstva.


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje              

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk

 
 

Kalendár

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 15 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 453756