Domov
Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

Mesto Čierna nad Tisou - MsÚ vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania (ďalej spoločne ako „podania“) vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu veci pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

 

O podaniach rozhodujú príslušné orgány mesta (MsZ, primátor a ďalšie) podľa daných kompetencií v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (Štatút mesta, Zásady hospodárenia s majetkom, Organizačné a rokovacie poriadky a ďalšími).

 

Pri vybavovaní podaní sa postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré upravujú najmä postup a lehoty vybavovania toho-ktorého podania. V prípade, že osobitné právne predpisy neupravujú postup a lehoty na vybavenia daného podania, Mesto Čierna nad TIsou vybavuje podanie v súlade so základnými pravidlami správneho konania (§ 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov), pričom sa primerane použijú ustanovenia zákona o správnom konaní.

 

Pravidlá a postup vybavovania:

  1. O vybavovaní každého podania sa vedie samostatný administratívny spis.
  2.  Maximálna lehota na vybavenie je stanovená v osobitných predpisoch. V prípade, že osobitné právne predpisy neurčujú lehotu na vybavenie, mesto vybaví podanie v lehote 30 dní, v zložitých prípadoch v lehote 60 dní odo dňa doručenia podania.
  3. O výsledku vybavenia je osoba, ktorá žiadosť, návrh, podnet podala, upovedomená v zákonom určenej lehote.
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 531965