Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest
Sobota, 27 Apríl 2019 09:18

Toto VZN upravuje pôsobnosť pôvodného VZN Č. 3/2013 O VEREJNOM PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA ČIERNA NAD TISOU

 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta  Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest
 
Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6, §4 ods. 3 písm. h) a n) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
v y d á v a
 
toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta  Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta v nasledovnom znení: 
 
Článok I
 
    1. v článku I, §2 písm. b) – pôvodná textácia sa vypúšťa a nahrádza nasledovným textom: „b) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“
    2. v článku II, §6 – paragraf 6 sa zrušuje v celom rozsahu.
 
 
II. Záverečné ustanovenia
       
    1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta  Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Čierna nad Tisou dňa 11.4.2019  uznesením č. 11/4/20419.
    2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta  Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Čierna nad Tisou nadobúda účinnosť dňa: 27.4.2019.
 
 
Ing. Marta Vozáriková, v.r.
 
 
 
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 531968