Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 458
2 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 490
3 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 432
4 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 427
5 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 422
6 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 415
7 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 420
8 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 436
9 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 434
10 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 447
11 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 382
12 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 389
13 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 349
14 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 1715
15 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 1688
16 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 1845
17 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 2833
18 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 2764
19 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2021
20 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2293
21 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2179
22 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2439
23 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2308
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 15 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 422836