Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 358
2 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 405
3 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 354
4 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 352
5 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 351
6 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 333
7 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 344
8 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 355
9 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 361
10 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 362
11 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 306
12 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 310
13 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 274
14 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 1585
15 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 1607
16 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 1768
17 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 2725
18 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 2646
19 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 1932
20 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2204
21 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2098
22 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2345
23 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2212
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 21 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 399806