Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 141
2 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 169
3 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 137
4 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 134
5 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 128
6 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 121
7 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 122
8 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 131
9 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 131
10 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 130
11 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 116
12 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 123
13 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 108
14 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 1168
15 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 1365
16 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 1528
17 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 2441
18 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 2339
19 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 1678
20 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 1905
21 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 1852
22 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2029
23 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 1956
 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Projekt YEF mesta Čierna nad Tisou a partnerských obcí

Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 335605