Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 14
2 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 753
3 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 574
4 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 615
5 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 656
6 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 698
7 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 620
8 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 483
9 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 710
10 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 642
11 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 792
12 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 502
13 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 531
14 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 419
15 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 1811
16 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 2004
17 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 1917
18 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 3059
19 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 2916
20 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2304
21 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2590
22 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2242
23 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2532
24 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2598
 
 

Kalendár

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 15 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 444724