Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou 109
2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 63
3 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 269
4 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 285
5 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 826
6 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 631
7 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 665
8 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 706
9 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 774
10 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 664
11 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 538
12 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 772
13 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 694
14 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 850
15 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 553
16 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 574
17 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 466
18 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 1896
19 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 2076
20 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 1975
21 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 3133
22 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 2983
23 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2366
24 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2639
25 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2286
26 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2597
27 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2649
 
 

Kalendár

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 13 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 461441