Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 127
2 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou 180
3 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 189
4 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 317
5 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 361
6 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 938
7 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 744
8 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 773
9 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 792
10 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 852
11 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 758
12 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 618
13 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 842
14 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 764
15 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 965
16 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 628
17 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 654
18 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 554
19 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 2040
20 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 2163
21 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 2073
22 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 3255
23 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 3076
24 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 2451
25 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 2715
26 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 2375
27 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 2715
28 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 2739
 
 

Kalendár

MOPS

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 22 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 483591