Domov Legislatíva mesta Štatút mesta
Štatút mesta

Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou na základe § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre kat. územie mesta

Čierna nad Tisou tento


ŠTATÚT MESTA
ČIERNA NAD TISOU

Prvá hlava
§ 1
Úvodné ustanovenia

1.)    Štatút mesta Čierna nad Tisou upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.

§ 2
Postavenie mesta

1.)    Mesto Čierna nad Tisou je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
2.)    Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.
3.)    Mesto má právo na svoje mestské symboly.
4.)    Ukladať mestu povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3
Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

1.)    Obyvateľom mesta je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt.
2.)    Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 zák. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
3.)    Mesto má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4.)    Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v meste trvalo pracuje a platí daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v meste zdržuje a je v nej prehlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo mesta. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta (miestne referendum).
5.)    Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4
Samospráva mesta

1.)    Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (§ 4 ods. 1 zák. SNR č.369/1990 Zb.).
2.)    Samosprávu mesta Čierna nad Tisou vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:
a)    orgánov mesta
b)    hlasovaním obyvateľov mesta
c)    verejným zhromaždením obyvateľov mesta
3.)    Mesto je povinné pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v meste a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v meste, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta.
4.)    Na plnenie úloh samosprávy mesta, alebo ak to ustanovuje zákon, mesto vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenia mesta nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohu štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Čiernej nad Tisou.
5.)    Mesto vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. - § 4 od. 3 v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Druhá hlava
MAJETOK MESTA

§ 5

1.)    Majetok mesta Čierna nad Tisou tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta a všetky pohľadávky a iné majetkové práva mesta a majetkové práva ostatných subjektov založených resp. vytvorených mestom. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
2.)    Majetok mesta Čierna nad Tisou sa používa najmä:
-    pre verejné účely
-    na podnikateľskú činnosť
-    na výkon samosprávy mesta.
Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné.
3.)    Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.
4.)    Majetok mesta určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené mestom alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.
5.)    Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť samosprávnych orgánov mesta.
6.)    Evidenciu o stave a pohybe majetku mesta vedie Mestský úrad.
7.)    Mesto vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcich, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

1.)    Orgány mesta a subjekty a majetkovou účasťou mesta sú povinné hospodáriť s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol mestu zverený v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2.)    Orgány mesta a subjekty s majetkovou účasťou mesta sú povinné majetok mesta zveľaďovať chrániť a zhodnocovať .

Sú povinné najmä:
-    udržiavať a užívať majetok,
-    chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
-    používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
-    viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.
3.)    Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku mesta možno zorganizovať mestskú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4.)    V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) mesta Čierna nad Tisou koná v jej mene primátor.

§ 7

1.)    Mestské zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou mesta.
2.)    Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinnosti upraví mestské zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení. 
3.)    Právnické osoby s majetkovou účasťou mesta mesto zakladá resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 8

Za používanie majetku mesta možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou

§ 9

1.)    Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom Čierna nad Tisou“, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
2.)    Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

-    majetok mesta Čierna nad Tisou,
-    nadobúdanie a prevody vlastníctva mesta,
-    postup prenechávania majetku mesta do užívania fyzickým a právnickým osobám,
-    správu majetku mesta,
-    hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta,
-    nakladanie s cennými papiermi,
-    kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.Tretia hlava

FINANCOVANIE A ROZPOČET MESTA

§ 10
Financovanie

1.)    Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
2.)    Mesto môže financovať svoje úlohy a z prostriedkov združených s inými mestami, príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.
3.)    Mestu môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 11
Rozpočet

1.)    Základom finančného hospodárenia mesta Čierna nad Tisou je rozpočet mesta zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný mestským zastupiteľstvom.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.


2.)    Pred schválením sa rozpočet mesta musí zverejniť najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v meste, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť ( § 9 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). To isté sa týka záverečného účtu mesta. 

3.)    Rozpočet mesta obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä : príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou mesta, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.
Výdavkovú časť rozpočtu mesta tvoria najmä : výdavky na výkon samosprávnych funkcií mesta, výdavky na údržbu majetku mesta a investičné výdavky.

4.)    Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže mesto rozhodnúť o zavedení 
verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia mesta hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. 

5.)    Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.

6.) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Mestský úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu mesta sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na ten-ktorý rok.

7.) Mesto môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia.

8.)Výsledky hospodárenia mesta, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
9.) Ročnú účtovnú závierku mesta Čierna nad Tisou overuje auditor ( § 9 ods. 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

§12
Rozpočtové provizórium

1.)    Ak nebude rozpočet mesta na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu mestským zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
2.)    Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu mesta po jeho schválení v mestskom zastupiteľstve.
3.)   Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady s finančnými prostriedkami mesta Čierna nad Tisou“, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Štvrtá hlava
ORGÁNY MESTA

§ 13
Základné ustanovenia

1.)    Orgánmi mesta Čierna nad Tisou sú:
a.)    mestské zastupiteľstvo
b.)    primátor

2.)    Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:
a.)    mestská rada
b.)    komisie
c.)    mestská polícia

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo (§ 18 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

3.)    Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

§14

Mestské zastupiteľstvo

1.)    Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Čierna nad Tisou zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Čierna nad Tisou.
2.)    Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou má 12 poslancov.
3.)    Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

§ 15
Úlohy mestského zastupiteľstva

1.)    Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Čierna nad Tisou a vykonáva vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2.)    Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a.)    určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b.)    schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet.
c.)    schvaľovať územný plán mesta jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
d.)    rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mesta podľa § 11a ods. 1 písm. b/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov mesta podľa § 11a ods. 1 písm. c/ cit. zák.,
e.)    určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f.)    vyhlasovať hlasovanie obyvateľov o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenie občanov,
g.)    uznášať sa na nariadeniach mesta,
h.)    určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora a hlavného kontrolóra mesta,
ch.) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov mesta ako aj ďalšie predpisy,
i.)    zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou mesta,
j.)    schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
k.)    zriaďovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
l.)    udeľovať čestné občianstvo mesta, vyznamenania a ceny,
m.)    schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotou Sk 10.000,--,
n.)    schvaľovať ?
o.)    schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad Sk 10.000,--,
p.)    schvaľovať aukčný predaj vecí,
q.)    stanovovať farby mesta, mestskú zástavu a mestský erb
r.)    schvaľovať štatút mesta.
3.)    Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta.
4.)   Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Čiernej nad Tisou.

§ 16
Primátor mesta

1.)    Predstaveným mestám a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu.
2.)    Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov mesta, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom ( § 13 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).
3.)    Primátor najmä:
a.)    zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, 
b.)    vykonáva mestskú správu,
c.)    zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,
d.)    rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu
e.)    uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu a používa mestské insígnie,
f.)    podpisuje všeobecné záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva.
4.)    primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v mestskej rade (pokiaľ je zriadená), avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný.

§ 17
Zástupca primátora mesta

1.)    primátor mesta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie mestským zastupiteľstvom a to z poslancov mestského zastupiteľstva.
2.)  Zástupca primátora mesta zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.
3.)    Zástupca primátora je členom mestskej rady s hlasom rozhodujúcim.
4.)    Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a.)    zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
b.)    nesmie zasahovať do vylúčenej pôsobnosti primátora ( § 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.)
c.)    vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu v rámci právomocí schválených uznesením mestského zastupiteľstva.
5.)    Zástupca primátora zabezpečuje prípravu zasadnutím mestského zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne.
6.)    Zástupca primátora v súčinnosti s odbornými oddeleniami mestského úradu koordinuje činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.
7.)    Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu primátora obsahuje Organizačný poriadok mestského úradu v Čiernej nad Tisou.

§ 18
Hlavný kontrolór mesta

1.)    Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
2.)  Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného mestom, príp. v inom kontrolnom orgáne mesta.
3.)    Hlavný kontrolór najmä:
a.)    Vykonáva kontrolu:
-    nakladanie s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
-    účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
-    hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
-    čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
-    správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
b.)    preveruje:
-    ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
-    tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta,
-    opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,
-    možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
c.)    vypracúva odborné stanoviská:
-    k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.
4.)    Pri vykonaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.
5.)    Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a pracovníkov mesta.
6.)    Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo.
7.)    Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
8.)    Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá mestskému zastupiteľstvu.
9.)    Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
10.)    Hlavný kontrolór vedie evidenciu petícií obyvateľov.

§ 19
Komisie mestského zastupiteľstva

1.)    Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo.
2.)    Komisie sú založené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3.)    Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.
Predseda komisie:
-    riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
-    zostavuje plán činnosti,
-    organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
-    zastupuje komisiu navonok.
Tajomník komisie:
-    spoločne a predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
-    zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
-    vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
-    zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
-    plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
4.)    Mesto Čierna nad Tisou má vytvorené tieto stále komisie:
-    finančná
-    podnikateľská
-    bytová, výstavby a životného prostredia
-    komisia pre kultúru, šport a mládež.
5.)    V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie.
6.)    Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a.)    Vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života mesta a dôležitým pre mesto investičným zámerom,
b.)    Vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c.)    Kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta.
7.)    Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
8.)    Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 20
Mestský úrad

1.)    Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zložený z pracovníkov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.
2.)    Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:
a.)    zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta,
b.)    pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva,
c.)    pripravuje rozhodnutia primátora vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d.)    vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
e.)    koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom,
f.)    organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.
3.)    Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu a primátor mesta.
4.)    Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok mestského úradu v Čiernej nad Tisou, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

§ 22
Prednosta mestského úradu

1.)    Prednosta mestského úradu je pracovníkom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh primátora mestského zastupiteľstva.
2.)    Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
3.)    Funkciu prednostu Mestského úradu v Čiernej nad Tisou môže vykonávať len občan, ktorý má vysokoškolské vzdelanie.
4.)    Prednosta mestského úradu plní najmä:
-    organizuje prácu mestského úradu,
-    zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
-    zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie,
-    podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
-    zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
5.)    Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor.

§ 23
Mestská polícia

1.)    Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenie iných úloh mesta, ktoré pre mesto vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí primátora sa zriaďuje na území mesta Čierna nad Tisou Mestská polícia.
2.)    Mestská polícia sa zriaďuje všeobecne záväzným nariadením.
3.)    Mestská polícia nesie názov: „Mestská polícia Čierna nad Tisou“.
4.)    Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
5.)    Podrobnejšiu úpravu polície a jej úloh a postavenia, povinnosti náčelníka polície a jej pracovníkov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom mesta a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok mestskej polície v Čiernej nad Tisou.

Piata hlava
HLASOVANIE OBYVATEĽOV MESTA
§ 24

1.)    Hlasovanie obyvateľov mesta Čierna nad Tisou o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta vyhlasuje mestské zastupiteľstvo.
2.)    Mestské zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta, ak ide o návrh (§ 11a ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov) :
a.)    na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta,
b.)    na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia mestského zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
c.)    petície skupiny obyvateľov mesta v počte 20% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície,
3.)    Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja mesta alebo života obyvateľov mesta.
4.)    Hlasovanie obyvateľov mesta je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov mesta oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov mesta je prijaté, ak sa návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
5.)    Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov mesta mestské zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV MESTA
§ 25

1.)    Na prerokovanie obecných vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti, resp. častí.
2.)    Mestské zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov mesta vždy:
-    ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov mesta oprávnených voliť,
-    ak o to požiada 1/4 poslancov mestského zastupiteľstva.
3.)    Mestské zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa mesta na verejné zhromaždenie obyvateľov mesta.
4.)    Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže mestského zastupiteľstvo upraviť vo všeobecne záväznom nariadení,
5.)    Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na mestskom úrade a vyhlásením v mestskom rozhlase.
O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov mesta.

Siedma hlava
POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 26 Úvodné ustanovenie

1.)    Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôspb voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
2.)    Poslanci sa pri výkone svojej funkcie riadia záujmami mesta. Vykonávajú v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 27
Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1.)    Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením.
2.)    Platnosť voľby poslancov overuje mestské zastupiteľstvo.
3.)    Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zaniká dňom, keď mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie jeho rezignáciu. Mandát poslanca zanikne tiež vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastniť sa zasadnutí mestského zastupiteľstva.

§ 28
Práva a povinnosti poslancov

1.)    Poslanec je oprávnený najmä:
a.)    predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy mesta návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b.)    interpelovať primátora vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c.)    požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou mesta vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d.)    požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
e.)    zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy mesta a hlavný kontrolór mesta,
f.)    požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
2.)    Poslanec je povinný najmä:
a.)    zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b.)    zúčasňovať sa na zasadnutich mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c.)    dodržiavať Štatút mesta Čierna nad Tisou a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Čiernej nad Tisou,
d.)    obhajovať záujmy mesta a jej obyvateľov.
3.)    Poslanci môžu vytvárať poslanecké kludy podľa politickeh príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
4.)    Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.

§ 29
Náhrady poslancov

1.)    Funkcia poslancov sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislisti s výkonom poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru alebo obdobného pomeru.
2.)    Primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva,ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachová pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí primeraný plat od mesta.

Osma hlava
VZŤAH MESTA K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM
§ 30

1.)    Veci spoločného záujmu mesta Čierna nad Tisou a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou mesta s okolitými mestami a obcami.
2.)    Mesto môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať a obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

Deviata hlava
VZŤAHY S ŠTÁTOM, S PRÁVNICÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,
S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 31

1.)    Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami a ďalšími orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou).
2.)    Mesto spolupracuje pri zabezpečení rozvoja mesta a na prospech mesta s podnikateľkými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskými združeniami, ktoré pôsobia na území mesta.

Desiata hlava
SYMBOLY MESTA, ČESTNÉ OBČIANSTVO,
CENY A ODMENY, KRONIKA MESTA

PRVÁ ČASŤ
Symboly mesta

§ 32
Úvodné ustanovenie

1.)    Symbolmi mest sú:
a.)    erb mesta Čierna nad Tisou
b.)    zástava mesta Čierna nad tisou

§ 33
Erb mesta Čierna nad Tisou

1.)    Erb mesta Čierna nad Tisou tvorí strieborné koleso rušňa v čiernom štíte.
2.)    Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas primátora. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu jedného roka. Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 3 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
-    úpný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
-    obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu
-    potvrdenie o zaplatení poplatku.
3.)    Erb mesta sa používa:
a.)    na budove, kde má sídlo mestský úrad v Čiernej nad Tisou
b.)    v rokovacej miestnosti orgánov mesta (kancelária primátora),
c.)    na rovnošatách pracovníkov mestskej polície,
d.)    na listinách o udelení čestného občianstva mesta Čierna nad Tisou, ceny mesta Čierna nad Tisou a uznania mesta Čierna nad Tisou,
e.)    na preukazoch poslancov mesta ako aj pracovníkov mesta.
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené platenia poplatkov.
4.)    Listiny s erbom mesta sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta, alebo ak osvečujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb mesta nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne primátor.
5.)    Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinným strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
6.)    Mesto Čierna nad Tisou určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu mesta, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie erbu.

§ 34
Zástava mesta Čierna nad Tisou

1.)    Zástava mesta Čierna nad Tisou je bielo-čierno štvrtená. Pomer strán je 2:3 a je ukončená zástrihom.
2.)    Zástavu mesta Čierna nad Tisou používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.
Výzvu na použitie zástavy vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
3.)    Zástava mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a sieni, ktoré sú prístupné verejnosti.
4.)    Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka Slovenskej republiky a mestská zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 6 zák. č. 63/1993 Z .z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).
5.)    Zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená, nesmie sa zväzovať do ružice.
6.)    Za správne zaobchádzanie so zástavou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

DRUHÁ ČASŤ
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 36
Úvodné ustanovenia

Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a.)    Čestné občianstvo mesta Čierna nad Tisou
b.)    Cena mesta Čierna nad Tisou
c.)    Cena primátora mesta Čierna nad Tisou
d.)    Odmeny

§ 37
Čestné občianstvo mesta Čierna nad Tisou

1.)    Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírení jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Čierna nad Tisou.
2.)    O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora 3/5 väčšina všetkých poslancov.
3.)    O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
4.)    Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri prvej návšteve mesta zapisuje do Kroniky mesta Čierna nad Tisou.
5.)    Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva mesta môže mestské zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 38
Cena mesta Čierna nad Tisou

1.)    Cena mesta Čierna nad Tisou sa udeľuje za:
-    Vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
-    Činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
-    Činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov,
2.)    Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, príp. aj občania mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
3.)    Cenu mesta Čierna nad Tisou tvorí plaketa s erbom mesta a jeho odmena Sk 5.000.--. K cene mesta sa vydáva potvrdenie o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné laureáta, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora.
4.)    Cenu mesta Čierna nad Tisou slávnostne odovzdáva laureátom primátor mesta na deň výročia založenia mesta.
5.)    Cena mesta Čierna nad Tisou sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.
6.)    Cena mesta Čierna nad Tisou sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však uplynutím 5 rokov.
7.)    Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memorian. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 39
Cena primátora mesta Čierna nad Tisou

1.)    Cenu primátora mesta udeľuje primátor občanom mesta za úspešnú a zaslúženú činnosť v prospech mesta.
2.)    Cenu primátora mesta Čierna nad Tisou tvorí vecný dar v hodnote, ktorú schváli mestské zastupiteľstvo .
3.)    Cena primátora sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.
4.)    Evidencia sa vedie v Kronike mesta Čierna nad Tisou, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručne zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 40
Odmeny

Mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora môže udeliť z prostriedkov mesta vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom mesta, príp. osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji mesta.

TRETIA ČASŤ
Kronika mesta Čierna nad Tisou

§ 41

1.)    Kronika mesta Čierna nad Tisou sa vedie v úradnom jazyku.
2.)    Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločného a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3.)    Spracovaním zápisov do kroniky je poverený kronikár mesta, ktorého menuje a odvoláva primátor.
4.)    Text jednotlivých štvrťročných zápisov schvaľuje primátor mesta.

Jedenásta hlava
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIACH

§ 42
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

1.)    Mesto je povinné poskytnúť obyvateľom nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobené živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
2.)    Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
3.)    Mesto zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4.)    Mesto je povinné pomáhať pri likvidácií a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami s organmi štátu.

§ 43
Pomoc mesta pri mimoriadnych situáciách

1.)    Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2.)    Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava
§ 44
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.)    Štatút mesta Čierna nad Tisou je základnou právnou normou mesta Čierna nad Tisou. Všetky Všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia orgánov a iné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.
2.)    Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3.)    Štatút mesta Čierna nad Tisou (Organizačný poriadok mesta Čierna nad Tisou) bol schválený mestským zastupiteľstvom v Čiernej nad Tisou dňa 6. 9. 1993.
4.)    Tento Štatút mesta Čierna nad Tisou bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Čiernej nad Tisou dňa 24. 3. 1999.
5.)    Štatút mesta Čierna nad Tisou nadobúda účinnosť dňom 9. 4. 1999.

DODATOK
ŠTATÚT MESTA ČIERNA NAD TISOU
schváleného dňa 19. 12. 2001

Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou schválilo dňa 11. 4 . 2002 uznesením č. 3, bod II., písm. j. ) tento dodatok Štatút mesta:

1.    Predposledná veta v § 30 ods. 3 sa mení nasledovne:

Od 1. 7. 2002 Mesto Čierna nad Tisou prevedie dodelimitovanie všetkého nehnuteľného majetku mesta do správy Mestského bytového podniku.


II.

1.)    Tento dodatok Štatút mesta nadobúda účinnosť 15 – tym dňom od jeho vyvesenia.

V Čiernej nad Tisou, dňa 11. 4 . 2002
Vyvesením dňa 12. 4. 2002

Mgr.Tibor Dulík
Primátor mesta
 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 962502