Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie ponuky - Preventivár
Výzva na predloženie ponuky - Preventivár

Mesto Čierna nad Tisou zverejňuje výzvu na preloženie cenovej ponuky na zabezpečenie služby " Preventivár obce"

 

Stiahnúť výzvu, súťažné podmienky a návrh mandátnej zmluvy na zabezpečenie služby (vo formáte PDF) 

 


 

Výzva na predloženie ponuky (zadanie zákazky s nízkou hodnotou)

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Čierna nad Tisou

Sídlo: Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

IČO: 00331465 DIČ: 2020730415

Telefón : 056/6872201

Fax : 056/6350754

Štatutárny orgán: Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta

Kontaktná osoba: Ing. Marta Vozáriková

e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

2. Predmet zákazky: dodávateľským spôsobom zabezpečiť, v súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, činnosť preventivára obce.

3. Náležitosti cenovej ponuky: v zmysle súťažných podkladov.

4. Lehota na predkladanie ponúk do: 7.6. 2013 do 12.00 hod.

5. Adresa pre doručovanie ponúk: adresa obstarávateľa uvedeného v bode 1.

Spôsob doručenia ponúk poštou, osobne elektronicky:

  • obálka, resp. predmet správy (v prípade elektronickej komunikácie) bude oznčená heslom: „ Preventivár obce“,

 

6. Vyhodnotenie ponúk: 7.6.2013 o 13.30 hod. – zasadačka primátora mesta, Mestský úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

7. Kritéria hodnotenia: zmysle súťažných podkladov.

8. Lehota trvania zákazky: 24 mesiacov

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 480 €, cena zahrňuje DPH

 

 

 

V Čiernej nad Tisou 3.6.2013

 

Ing. Marta Vozáriková

primátor mesta

 

  

 

 

Verejný obstarávateľ: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

 

Súťažné podklady

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou

podľa č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre

Preventivára obce“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Čierna nad Tisou

Sídlo: Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

IČO: 00331465 DIČ: 2020730415

Telefón : 056/6872201

Fax : 056/6350754

Štatutárny orgán: Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta

Kontaktná osoba: Ing. Marta Vozáriková

e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

2. Typ zmluvy: Výsledkom zadania zákazky z nízkou hodnotou bude mandátna zmluva. Zmluvná viazanosť 24 mesiacov od podpisu zmluvy.

 

3. Miesto realizácie predmetu zákazky: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151, Čierna and Tisou - dodávateľským spôsobom

 

4. Opis predmetu zákazky – špecifikácie a jeho rozsah:

Predmetom zákazky je dodávka služieb spojených s realizáciou a vypracovaním komplexnej dokumentácie protipožiarnej ochrany a výkonu činnosti preventivára mesta v súlade s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci – min. 2x ročne

b) školenie kontrolných skupín obce- min. 1x ročne

c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky,

d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci – min. 1x ročne

 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH : maximálne 480 €

Uchádzač predloží cenovú ponuku

 

5. Možnosť predloženia ponuky na jednu alebo viac položiek:

Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku opísanú v bode 4.

Oprávnenie predložiť variantné riešenie: variantné riešenie sa neumožňuje.

 

6. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:

- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad ovplyvňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky a osvedčujúci odbornú spôsobilosť v oblasti

- uchádzač ,ktorý nesplní podmienky účasti bude z výberového konania vylúčený

 

7. Lehoty a miesto na predkladanie ponúk:

  • podľa zverejnenej výzvy

 

 

8. Spracovanie a predloženie ponuky:

Cenové ponuky musia spĺňať nasledovné podmienky:

a) jazyk ponuky slovenčina,

b) mena v ktorej je cenová ponuka je EUR

c) cena z cenovej ponuky bude v nasledovnom zložení:

- Cena celkom vrátane DPH

d) jeden uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku

e) ponuka musí obsahovať:

- adresu verejného obstarávateľa,

- názov a sídlo uchádzača,

  • heslo „Preventivár obce“

 

9. Vyhodnotenie ponúk:

- podľa zverejnenej výzvy

 

10. Vyhodnotenie ponuky: Verejný obstarávateľ bude v ďalšom procese vyhodnocovania ponúk predložených v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Vyhodnotenie obstarávania v termíne uvedeného vo výzve. Do výberového konania budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňajú parametre uvedené vo vyšších bodoch.

 

11. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní odo dňa ich doručenia.

 

12. Kritériá hodnotenia ponúk:

  • najnižšia cena za poskytnutie služby

 

13. Ďalšie informácie:

  • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle §42 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práve neprijať ani jednu ponuku, resp. zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania , ak by sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých súťaž vyhlásil a nebolo možné ich predvídať (§46 zák. č. 25/2006 Z.z.)

 

  • Mandátna zmluva bude obsahovať klauzulu, v zmysle ktorej je možné zmluvu okamžite zrušiť v prípade, ak nastane taká legislatívna zmena, na základe ktorej by bol prenesený výkon štátnej správa v tejto oblasti obci odobratý.

 

 

Ing. Marta Vozáriková

primátor mesta

 

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 25 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 780008