Domov Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Stavebné práce - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách  - zákazka podľa §9 ods. 9 zák. č. 25/2006

Stiahnúť súťažné podklady a ostatné materiály vo formáte pdf

 

2. Predmetom obstarávania je komplexné poskytnutie stavebných prác spojených s opravou komunikácií – oprava výtlkov. Oprava výtlkov sa požaduje asfaltovou obalovou zmesou s následným zhutnením. Predpokladaný rozsah stavebných prác – opravy výtlkov je 60 m2. Hĺbka výtlkov osciluje v hodnotách od 20 mm – 90 mm. Požadovaná dĺžka realizácie stavebných prác je 7 dní od podpisu zmluvy. Úpešný uchádzač zabezpečí zneškodnenie prípadného odpadu, ktorý pri stavebných prácach vzniknú na vlastné náklady.

3. Náležitosti cenovej ponuky: v zmysle súťažných podkladov.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk do: 16.10.2013 do 14.00 hod.

 

5. Adresa pre doručovanie ponúk: adresa obstarávateľa uvedeného v bode 1. Spôsob doručenia ponúk poštou alebo osobne: obálky budú označené heslom: „VK - Mestské komunikácie"

 

6. Vyhodnotenie ponúk: 16.10.2013 o 14.00 hod. – zasadačka primátora mesta, Mestský  úrad, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

 

7. Kritéria hodnotenia: zmysle súťažných podkladov.

 

8. Lehota uskutočnenia dodávky zákazky: najneskôr do 7 dní od zahájenia prác

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 1700  €,  cena zahrňuje DPH

 
 

Kalendár

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok

Kurzový lísok

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 780031