Domov Úradná tabuľa Oznamy Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta
Pondelok, 05 Jún 2017 14:35

 

Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s uznesením č. 04/05/2017 zo dňa 11.5.2017:

 

V Y H L A S U J E

 

deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Čierna nad Tisou na 17.7.2017, v zasadačke primátora mesta Čierna nad Tisou, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čierna nad Tisou so začiatkom o 16.00 hod.

Ostatné termíny:

 • Termín doručenia prihlášok je do 3.7.2017 do 16.00 hod. na adresu: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou - osobne, alebo poštou.

 • Termín otvárania obálok a posudzovanie splnenia všetkých náležitostí kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra komisiou pre voľbu hlavného kontrolóra mesta: 4.7.2017 o 15,30 hod. v zasadačke MsÚ Čierna nad Tisou.

Náležitosti funkcie:

 • názov funkcie: hlavný kontrolór Mesta Čierna nad Tisou

 • rozsah kompetencií: podľa ustanovení zak. č. 369/1990 Z.z. v platnom znení a interných noriem mesta

 • mzda: podľa ustanovení §18c, ods. 1,2 zak. č. 369/1990 Z.z. v platnom znení

 • pracovný úväzok: 0,5 riadneho úväzku (18,75 hod. týždenne)

 

Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky

 

Predpoklady kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra: 

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov

 • bezúhonnosť kandidáta,

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

 

Náležitosti prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra 

 

Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontakt (mail, telefón),

 2. písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby,

 3. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – stačí predložiť jeho úradne overenú fotokópiu,

 4. podrobný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením vykonávanej pracovnej pozície,

 5. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

 6. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.

 

Prihlášky sa doručujú poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad v Čiernej nad Tisou, Námestie pionierov 151, 076 43 Čiernej nad Tisou. Na obálke je potrebné vyznačiť „VOĽBA HK – NEOTVÁRAŤ“ a meno s adresou odosielateľa. Za deň doručenia sa bude považovať deň uvedený v odtlačku prezentačnej pečiatky MsÚ v Čiernej nad Tisou. V posledný deň možnosti doručenia obálky sa pri osobnom doručení vyznačí aj časová pečiatka.

 

Spôsob vykonania voľby a oznámenie výsledkov

 1. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Čiernej nad Tisou.

 2. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná prednosta mestského úradu za prítomnosti primátora mesta a členov komisie pre voľbu hlavného kontrolóra ustanovenej mestským zastupiteľstvom v zasadačke primátora mesta.

 3. O výsledku spíše prednosta Mestského úradu Čierna nad Tisou zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prítomní, a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.

 4. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie mestského zastupiteľstva a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,,Voľba hlavného kontrolóra “ v časovom rozsahu max. 5 min.

 5. Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok.

 6. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 

 

 

 

V Čiernej nad Tisou, 5.6.2017

 

Ing. Marta Vozáriková, v.r.

primátora mesta 

 

 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 937131