Domov Úradná tabuľa Oznamy Oznámenie o prerokovaní – návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou - právnické subjekty
Oznámenie o prerokovaní – návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Čierna nad Tisou - právnické subjekty
Piatok, 29 Júl 2022 14:18
Mesto Čierna nad Tisou ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu mesta Čierna nad Tisou  príslušné podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
o z n a m u j e
 
v súlade s ustanovením §22 ods. (2) a (3) stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom, vlastníkom dopravného a technického vybavenia a dotknutým právnickým osobám, že prerokovanie Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu mesta Čierna nad Tisou s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční
 dňa 09. augusta 2022  ( v utorok ) o 11,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Čiernej nad Tisou.
 
Dokumentácia  je uložená k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Čiernej nad Tisou každý pracovný deň počas úradných hodín a je zverejnená na internetovej stránke mesta www.ciernanadtisou.sk.
 
Stanoviská, pripomienky a námietky je potrebné doručiť písomne na adresu : Mesto Čierna nad Tisou, Mestský  úrad, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 00331 465
 
V zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona Vás žiadame o zaslanie písomných pripomienok k zmenám a doplnkom územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
 
Dotknuté obce, samosprávny kraj a príslušné dotknuté orgány a organizácie sú povinné vyjadriť sa v stanovenej lehote. V prípade nepodania písomnej pripomienky sa v súlade s §22 ods. (5) stavebného zákona predpokladá , že k návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie nemá pripomienky.
 
Ing. Marta Vozáriková
primátorka
 
Dokumentáciu Návrhu zmien a  doplnkov č.1  Územného plánu mesta Čierna nad Tisou je možné stiahnuť <<na tomto linku>>
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 19 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 937210