Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach
VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach PDF 

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou

č. 1/2008

o školách a školských výchovno-vzdelávacích

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Čierna nad Tisou,

vydané Mestom Čierna nad Tisou na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl.1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecné záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou ustanovuje školské obvody pre jednotlivé školy, určuje ďalšie školy a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou, ďalej plnenie povinnej školskej dochádzky, povinnosti riaditeľov škôl ohľadom vydávania školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, určuje výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadené mestom Čierna nad Tisou.

Čl.2

O určení školského obvodu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Školský obvod základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským ročník 1-9 a základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským ročník 1-9 tvorí územie mesta Čierna nad Tisou.

Mesto Čierna nad Tisou na základe uzatvorenej dohody medzi obcami:

Čierna

Malé Trakany

Veľké Trakany

Biel

Bačka

Boťany

Dobrá

zriadilo spoločný obvod základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským pre 1-9 ročník.

Čl.3

Ďalšie školy a školské zariadenia v zriaďovateľské pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou

Mesto Čierna nad Tisou podľa Zákona č. 416/2001 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe definície o školách podľa § 27 bod 2 Zákona č. 245/2008 je zriaďovateľom týchto škôl:

Materská škola Čierna nad Tisou, ul. Záhradná

Základná škola Čierna nad Tisou, ul. Školská

Základná škola Čierna nad Tisou, ul. Zimná

Základná umelecká škola Čierna nad Tisou, ul. Školská

Mesto Čierna nad Tisou podľa Zákona č. 416/2001 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe definície o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach podľa § 113 Zákona č. 245/2008 je zriaďovateľom týchto školských výchovno-vzdelávacích zariadení:

Školský klub detí pre ZŠ Čierna nad Tisou, ul. Školská

Školský klub detí pre ZŠ Čierna nad Tisou, ul. Zimná

Mesto Čierna nad Tisou podľa Zákona č. 416/2001 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe definície o školských výchovno-vzdelávacích zariadení:

zariadenie školského stravovania pri ZŠ Čierna nad Tisou, ul. Školská

zariadenie školského stravovania pri ZŠ Čierna nad Tisou, ul. Záhradná

Čl.4

Povinná školská dochádzka

 

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, riaditeľ spádovej školy v lehote do 15.apríla zašle zoznam všetkých detí, ktoré boli zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky obci podľa trvalého bydliska žiaka a podľa zákona č. 245/2008. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole („ďalej len zápis“). Zápis podľa Zákona č. 245/2008, § 20 ods. 3 písm. a) sa koná 1 februárový týždeň kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku školského roka v:

Základnej škole Čierna nad Tisou, ul. Školská

Základnej škole Čierna nad Tisou, ul. Zimná

Čl.5

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa Zákona č. 245/2008.

Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 a s príslušným štátnym vzdelávacím programom.

Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy. Do 28.augusta bežného roka predloží na schválenie zriaďovateľovi.

Školský vzdelávací program po schválení zriaďovateľom, zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste.

Čl.6

Výchovný program

Výchovný program je základným dokumentom školského zariadenia, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach podľa zákona č. 245/2008.

Výchovný program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008.

Výchovný program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy. Do 28.augusta bežného roka predloží na schválenie zriaďovateľovi.

Výchovný program po schválení zriaďovateľom, zverejní riaditeľ školy na verejne prístupnom mieste.

Čl.7

Výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadené mestom Čierna nad Tisou

Materská škola

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadené mestom Čierna nad Tisou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne ne jedno dieťa sumou:

200,-Sk                  6,64 € za mesiac

Príspevok sa uhrádza vopred najneskôr do 15 dňa kalendárneho mesiaca.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberovateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na základe zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v materskej škole na základe prehodnotenia školskou komisiou a rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Zriaďovateľ materskej školy môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku podľa odseku 3 na základe prehodnotenia a odporúčania školskou komisiou, ak zákonný zástupca dieťaťa o to požiadá písomne a vyjadrením riaditeľa materskej školy.

Základná umelecká škola

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole zriadenej mestom Čierna nad Tisou za žiaka zákonným zástupcom alebo za dospelú osobu mesačne je:

Druh štúdia                                        Poplatok Poznámka

Prípravné študium individuálne 150,-Sk/ 4,98€

Prípravné študium skupinové 100,-Sk/ 3,32€

Základné štúdium individuálne 150,-Sk/ 4,98€

Základné štúdium skupinové 100,-Sk/ 3,32€

Štúdium pre dospelých invid. 300,-Sk/ 9,96€ Zárobkovo činné osoby

Štúdium pre dospelých skup. 250,-Sk/ 8,30€ Zárobkovo činné osoby

Štúdium pre dospelých invid. 150,-Sk/ 4,98€ Študenti, dôchodcovia

Štúdium pre dospelých skup. 100,-Sk/ 3,32€ Študenti, dôchodcovia

Príspevok sa uhrádza vopred najeskôr do 15 dňa kalendárneho mesiaca.

Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa Zákona č. 245/2008 § 49 odseku 5 na základe prehodnotenia a odporučenia školskou komisiou, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to požiada písomne a predloží doklad o tom, že je poberovateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 599/2003 Z.z.

Príspevok podľa odseku 1. sa uhrádza za každého žiaka a osobu za každý predmet daného odboru samostatne.

Školský klub detí

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu zriadenej mestom Čierna nad Tisou za žiaka zákonným zástupcom je mesačne 100.- Sk, od januára 2009 to bude činiť 3,32 EUR za mesiac. Príspevok sa uhrádza vopred do 15 dňa v kalendárnom mesiaci.

Zriaďovateľ školského klubu môže rozhodnúť o znížení alebo o odpustení príspevku podľa Zákona č. 245/2008 § 114 odseku 8 na základe prehodnotenia a odporúčania školskou komisiou, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to požiada písomne a predloží doklad o tom, že je poberovateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevok k dávke v hmotnej núdzi podľa Zákona č. 599/2003 Z.z.

Zariadenie školského stravovania

Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni MŠ na dieťa a jedlo v čase pobytu v škole je nasledovná:

Jedlo desiata obed olovrant spolu

Cena 7,-Sk/0,23 € 17,-Sk/0,56 € 6,-Sk/0,20 € 30,-Sk/1 €

Výška príspevku na stravovanie (obed) v školskej  jedálni MŠ na zamestnanca MŠ je nasledovná:

66,- Sk   2,19 € za obed na jedného zamestnanca

Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni ZŠ na stravníka v čase ich pobytu je nasledovná:

Kategória Od 6-do11 rokov Od 11-do 15 rokov zamestnanci Cudzie osoby

Cena 25,-Sk/0,83 € 27,-Sk/0,90 € 66,-Sk/2,19 € 66,-Sk/2,19 €

Príspevok sa uhrádza najneskôr do 15 dňa kalendárneho mesiaca.

Čl.8

Záverečné ustanovenia

Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou uznieslo dňa 25. 8. 2008.

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli.

V Čiernej nad Tisou, 25. 8. 2008

Vyvesené na úradnú tabuľu dňa: 12.september 2008

Mgr. Tibor Dulík

Primátor

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 9 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985623