Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou PDF 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013
o obmedzenia zákaze podávania a požívania 
alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou
 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Čierna nad Tisou v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti a na základe § 4 ods. 3 písm. h), n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s §2 ods. 5, 6 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou (ďalej len „VZN").
 
§1
Všeobecné ustanovenie
(1)  Účelom tohto VZN je upraviť zákaz alebo obmedzenie podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v územnom obvode alebo v určitých častiach územného obvodu mesta Čierna nad Tisou (ďalej len „Mesto"), určených týmto VZN, a to z dôvodu ochrany verejného poriadku v Meste.
(2)  Toto VZN upravuje vymedzenie verejne prístupných miest v územnom obvode Mesta alebo v jeho častiach, v ktorých je obmedzené alebo zakázané podávanie a požívanie alkoholických nápojov (ďalej ako „vyhradené verejne prístupné miesta"),
 
§2
Základné ustanovenia
(1) Alkoholickými nápojmi na účely tohto VZN sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu(1).
(2)  Územným obvodom sa na účely tohto VZN rozumie katastrálne územie mesta Čierna nad Tisou.
(3) Verejne prístupnými miestami pre účely tohto VZN sú všetky miesta na území Mesta, ktoré sú verejne prístupné a slúžia na verejné užívanie, najmä ulice, cesty, chodníky, trávniky, námestia, detské ihriská, športoviská, parkoviská, pohrebiská, parky, priestory autobusového nástupišťa a autobusové zastávky, mosty, školské a kultúrne zariadenia, úradné budovy a inštitúcie, kultúrne a historické pamiatky.
(4)  Za vyhradené verejne prístupné miesta na účely tohto VZN sa považujú verejne prístupné miesta v zónach vymedzených v územnom obvode alebo v jeho častiach a to podľa ohraničenia v grafickej prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.
 
§3 
Zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov
(1)  Zakazuje sa podávať a požívať alkoholické nápoje na vyhradených verejne prístupných miestach(2).
(2)  Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vyhradené verejne prístupné miesto v územnom obvode alebo v časti územného obvodu, na ktorom je:
a)  so súhlasom Mesta zriadené exteriérové sedenie pred prevádzkami reštauračných alebo stravovacích zariadení,
b) organizované verejné kultúrne, spoločenské podujatie v súlade s osobitným predpisom3,
c) organizovaný príležitostný trh s povoleným predajom alkoholických nápojov,
d)  organizované verejné telovýchovné podujatia, športové podujatia a turistické podujatia v súlade s osobitným predpisom4'
(3) Zákaz podľa odseku 1 sa tiež nevzťahuje na vyhradené verejne prístupné miesta v dňoch 31.decembra a 1. januára príslušného kalendárneho roka.
 
§4 
Kontrola nariadenia
(1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN, ukladanie a vyberanie pokút a prípadne oznámenie správnemu orgánu vykonávajú príslušníci Mestskej polície Čierna nad Tisou a poverení zamestnanci Mesta
(2)  Kontrolu dodržiavania tohto VZN a oznámenie správnym orgánom  môžu vykonávať aj poslanci mestského zastupiteľstva.
 
§5 
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 2/2014, bod. č. 7 zo dňa 1.4.2014.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené 2.4.2014 a účinnosť nadobúda dňom 17.4.2014
 
 
 
 
 
Ing. Marta Vozárikov, v.r.
primátor mesta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 POZNÁMKY:______________________________________________________   _____________________________________________________
1. § 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
2. § 2 ods. 6 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
3. zákon č. 96/1991 Z. z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
4.  zákon č. 479/2008 Z. z. o o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1;
Grafické vymedzenie zón vyhradených verejne prístupných miest podľa § 2 ods. 4 VZN č. 4/2013 o
obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - vymedzenie hranice zóny, v rámci ktorej je zakázané podávanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 16 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985680