Domov Všeobecne záväzné nariadenia - platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest PDF 
Sobota, 27 Apríl 2019 09:18

Toto VZN upravuje pôsobnosť pôvodného VZN Č. 3/2013 O VEREJNOM PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA ČIERNA NAD TISOU

 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta  Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest
 
Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6, §4 ods. 3 písm. h) a n) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
v y d á v a
 
toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta  Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta v nasledovnom znení: 
 
Článok I
 
    1. v článku I, §2 písm. b) – pôvodná textácia sa vypúšťa a nahrádza nasledovným textom: „b) Verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“
    2. v článku II, §6 – paragraf 6 sa zrušuje v celom rozsahu.
 
 
II. Záverečné ustanovenia
       
    1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta  Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Čierna nad Tisou dňa 11.4.2019  uznesením č. 11/4/20419.
    2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta  Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom Čierna nad Tisou nadobúda účinnosť dňa: 27.4.2019.
 
 
Ing. Marta Vozáriková, v.r.
 
 
 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 20 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985692