Domov
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

Odvolanie

Odvolacím orgánom proti prvostupňovému rozhodnutiu mesta je príslušný orgán miestnej štátnej správy na danom úseku príslušný podľa osobitných predpisov. Na podanie odvolania ako aj na celé odvolacie konanie sa vzťahujú príslušné ustanovenia správneho poriadku (§ 53 až 61 SP).

Proti rozhodnutiu mesta ako správneho orgánu má účastník konania právo podať podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie je oprávnený podať aj:

  • zákonný zástupca, ak účastník nemôže v konaní samostatne vystupovať,
  • opatrovník v prípadoch, ak bol ustanovený správnym orgánom,
  • zástupca, ktorého si zvolil účastník.

Pre podanie odvolania zákon neustanovuje žiadne dôvody.

 

Účastník konania preto môže napadnúť tak skutkové zistenia, ako aj právne posúdenie veci v rozhodnutí. Môže napadnúť celé rozhodnutie, alebo len jeho časť. Dôvodom môže byť nezákonnosť, t.j. rozpor s objektívnym právom, ako aj nesprávnosť rozhodnutia. Nesprávnym rozhodnutím je také rozhodnutie, ktoré síce nie je v rozpore s právom, ale so zreteľom na okolnosti je neúčelné, neprimerané alebo nehospodárne.

 

Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. (Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou)

 

Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

 

Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.

 

Každé rozhodnutie vydané Mestom Čierna nad Tisou obsahuje  poučenie o možnosti, spôsobe a lehote podania opravného prostriedku v súlade s príslušným právnym predpisom, na základe ktorého je toto rozhodnutie vydané.

 

Súdne preskúmanie rozhodnutia

 

Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených Správnym súdnym poriadkom (ďalej len „SSP“)

 

Správne súdy nepreskúmavajú

 

a) právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená,

b) správne akty orgánov verejnej správy, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby, najmä rozhodnutia a opatrenia organizačnej povahy a rozhodnutia a opatrenia upravujúce vnútorné pomery orgánu, ktorý ich vydal, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) všeobecne záväzné právne predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak,

d) súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, v ktorých je daná právomoc súdu v civilnom procese,

e) rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy, ak nemohli mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania,

f) rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ktorých vydanie závisí výlučne od posúdenia zdravotného stavu osôb alebo technického stavu vecí, ak neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania, zamestnania, podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti; to neplatí na rozhodnutia a opatrenia v sociálnych veciach,

g) rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy o nepriznaní alebo odňatí odbornej spôsobilosti fyzickej osobe a právnickej osobe, ak neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania,

h) rozhodnutia, opatrenia, rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny, personálne rozkazy a disciplinárne rozkazy orgánov verejnej správy, ktorých preskúmanie vylučuje osobitný predpis.

 

Na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné krajské súdy, ak SSP neustanovuje inak.

 

Ak tento zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,

a) ktorému správnemu súdu je určené,

b) kto ho robí,

c) ktorej veci sa týka,

d) čo sa ním sleduje a

e) podpis.

 

Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola rozhodnutím Mesta Hlohovec ukrátená na svojich právach alebo právom chránených záujmoch.

 

Účastníkmi konania sú žalobca, žalovaný a ďalší účastníci, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Žalovaným je orgán verejnej správy určený týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

 

Ďalšími účastníkmi sú tí,

a) ktorí boli účastníkmi administratívneho konania,

b) na ktorých sa pre nerozlučné spoločenstvo práv a povinností so žalobcom alebo účastníkmi administratívneho konania musí tiež vzťahovať rozhodnutie správneho súdu,

c) ktorých za účastníkov označuje zákon.

 

 

Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby. Splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť.

 

Fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak SSP alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 14 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985679