Domov Hlavný kontrolór mesta
Hlavný kontrolór mesta

 

Mgr. Anetta Kalaposová


 

kontakt: 056 / 6872 201

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Stránkové dni:

Pondelok  8.00 - 15.30 hod.

Utorok       8.00 - 15.30 hod.

Streda       8.00 - 13.00 hod

 

Hlavný kontrolór najmä:

a.)    Vykonáva kontrolu:

  • nakladanie s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
  • účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade,
  • hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
  • čerpanie rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
  • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

b.)    preveruje:

  • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
  • tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta,
  • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,
  • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

c.)    vypracúva odborné stanoviská:

  • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.

Pri vykonaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a pracovníkov mesta. Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá mestskému zastupiteľstvu. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Hlavný kontrolór vedie evidenciu petícií obyvateľov.

 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 18 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985690