Domov Zákon proti byrokracii
Zákon proti byrokracii – informácia pre obyvateľov mesta Čierna nad Tisou
Pondelok, 26 Október 2020 16:37

Mesto Čierna nad Tisou informuje obyvateľov mesta a ostatnú verejnosť: Od 01. 09. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „zákon proti byrokracii“), na ktorom sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky dňa 15. 05. 2018.

Zákon proti byrokracii zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci, a teda aj pre mesto Čierna nad Tisou, získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladať najčastejšie požadované výpisy z registrov pri najčastejších životných situáciách, v ktorých dochádza ku komunikácii občanov so štátom a s orgánmi verejnej moci všeobecne – teda aj s mestom Čierna nad Tisou. Ide o výpis z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a od 01. 01. 2019 aj výpis a odpis z registra trestov. 

V zmysle ustanovenia § 1 ods. 6 zákona proti byrokracii, ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa § 1 ods. 4 zákona sú oprávnené požiadať osoby o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.

 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 17 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985713