Domov Sadzobník poplatkov

SADZOBNÍK POPLATKOV 1/2016

úhrad za práce, úkony a služby, vykonávané Mestom Čierna nad Tisou

 

 

Popis úkonu, služby

Poplatok

1.

Podanie žiadosti na úrade, ak si vybavovanie vyžaduje úkon v správnom prípadne daňovom konaní a poplatkovom konaní

5 €

2.

Vydávanie potvrdení, alebo písomných oznámení:

  • zisťovanie adresy bydliska

  • charakteristika vypracovaná z dostupných podkladov

  • o sociálnych pomeroch z dostupných podkladov v evidencii, alebo na základe čestného prehlásenia

  • iné potvrdenie neuvedené v ostatných položkách

3,00 €

3.

Vyhľadávanie spisov a materiálov v archíve úradu

3,00 €

4.

Výpisy z materiálov samosprávy (uznesenia, protokoly a rozhodnutia) za každú aj začatú stranu

3,00

5.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla

4,50 €

6.

Vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti

8 €

7.

Vydanie rozhodnutia o umiestnení prevádzky

5 €

8.

Vydanie rozhodnutia o určení predajnej doby v prevádzkarni

5 €

9.

Žiadosť o zmenu predajnej doby

1,50 €

10.

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií

  • právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia

  • fyzické osoby - nepodnikatelia

 

80 €

30 €

11.

Miestne šetrenie (na podnet občanov, susedské spory, sťažnosti a pod.).

3 €

12.

Hlásenie relácie v mestskom rozhlase

  • smútočné hlásenie

  • hlásenia verejno-prospešného charakteru (nekomerčné)

  • ostatné hlásenia komerčného charakteru (reklamné hlásenia)

 

Bez poplatku

5 €

10 €

13.

Za vykonanie ČB fotokópie listiny, ČB tlač A4 – každá strana

0,15 €

14.

Skenovanie dokumentov – každá strana A4

0,10 €

15.

Vyhotovenie nájomných zmlúv, kde jednou zo zmluvných strán je samospráva

20 €

16.

Vyhotovenie kúpno-predajných zmlúv, kde jednou zo zmluvných strán je samospráva

40 €

17.

Vyhotovenie ostatných zmlúv neuvedených v položkách 15 a 16 tohto sadzobníka

30 €

18.

Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov

7 €

19.

Žiadosť o schválenie dohody o podnájme

15 €

20.

Žiadosť o vykonanie zmeny nájomnej zmluvy, pri prechode nájmu na iného člena domácnosti

20 €

21.

Žiadosť o vydanie povolenia na spoločný nájom bytu

20€

22.

Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov

3 €

 

Ing. Marta Vozáriková v.r.

primátor mesta

 

Sadzobník je platný od 1.5.2016

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 11 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985696