Domov Multifunkčné ihrisko

Informácie o možnosti rezervácie na tel. čísle: 056 /68 72 211

 


PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1) Multifunkčné ihrisko sa nachádza na parcele č. 4366/37, v katastrálnom území mesta. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na účely športových aktivít obyvateľov, resp. návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 33 x 18 m.
2) Vlastníkom multifunkčného ihriska je Mesto Čierna nad Tisou , Námestie pionierov 151/1, 07643 Čierna nad Tisou.
3) Multifunkčné ihrisko prevádzkuje (ďalej len „MI“) Mesto Čierna nad Tisou.
4) Správcom MI sa rozumie zodpovedná osoba poverená prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia prevádzkovania daného objektu.
5) Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá využíva priestor MI na športovanie (ďalej len užívateľ)

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia

1) Každý užívate je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
2) Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko účelovo určené.
3) MI poskytuje športové aktivity a loptové hry ako sú malý futbal, volejbal, tenis, basketbal, nohejbal, bedminton.
4) Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod.).

Čl. 3
Organizačné ustanovenia

1) Športovú a inú povolenú činnosť môže na MI vykonávač každý užívate výhradne na vlastné riziko!Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať platný prevádzkový poriadok. Na MI je dovolené vykonávač výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené. Deti do 12 rokov sa môžu v priestore MI pohybovať len v sprievode dospelej osoby.
2) Každý užívate MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu, ktorý je primátorom mesta poverená osoba. Po neuposlúchnutí jeho pokynu môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná.
3) Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu alebo ujme na zdraví jeho, alebo ostatných osôb nachádzajúcich ca na MI a/alebo poškodeniu majetku obce. Užívate je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
4) Za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca.
5) Vstupovať a hrať na ihrisku môžu hráči iba v obuvi s vhodnou podrážkou, tenisky – halovky. Je zakázané používanie nevhodnej obuvi – kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami, topánky s podpätkami a podobne, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchu trávnika.
6) Na MI je zakázané pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
7) Je zakázané vodiť psov a iné zvieratá do priestoru MI.
8) Prísny zákaz fajčenia a používania alkoholu na MI.
9) Každý užívateľ MI je povinný udržiavať na MI a jeho okolí čistotu a poriadok.
10) Každý užívateľ MI je povinný dodržiavať prevádzkové hodiny. V prípade použitia MI mimo prevádzkovej doby bude užívateľ potrestaný pokutou.

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia

1) Poplatok za užívanie MI sa uhrádza v pokladni mestského úrad v čase stránkových hodín.
2) O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska (deň, čas od– do, meno a priezvisko zodpovedného) a platbe za užívanie.
3) Prevádzkové hodiny:

  • pondelok- piatok /mimo prázdnin a sviatkov/

08,00 hod. - 15,30 hod. aktivity žiakov predškolských zariadení, základných škôl
15,30 hod. - 22,00 hod. rezervované pre verejnosť podľa rezervačného formulára

  • sobota- nedeľa /mimo prázdnin a sviatkov/

08,00 hod. - 22,00 hod. rezervované pre verejnosť podľa rezervačného formulára

  •  pondelok- nedeľa /počas prázdnin a sviatkov/

08,00 hod. - 22,00 hod. pre verejnosť rezervované pre verejnosť podľa rezervačného formulára    

4) Rezervácie multifunkčného ihriska je možné realizovať na tel. čísle: 056 68 72 211. Harmonogram vyťaženia ihriska je zverejnený na internetovej stránke mesta Čierna nad Tisou v záložke Multifunkčné ihrisko
5) Maximálna doba prenájmu MI pre jedného užívateľa sú 3 hodiny.
6) Poplatok za služby spojené s užívaním MI je 2 €/hod pre užívateľov s trvalým pobytom na území mesta, pre ostatných 10€/hod.. Pri použití umelého osvetlenia je príplatok 2,- € /hod..
7) Uhradením poplatku za prenájom MI, užívateľ vyjadruje svoj súhlas s prevádzkovým poriadkom MI.

Čl. 5
Tiesňové volania

1) Telefónne linky pre záchranné služby:
    112 – tiesňové volanie
    150 – hasičská a záchranná služba
    155 – záchranná zdravotnícka služba
    158 – polícia
    6872216 – mestská polícia Čierna nad Tisou


 

 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 9 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 954265