Domov VZN
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Čierna nad Tisou - platné
Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Zobrazení
1 VZN č.3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy ,žiaka základnej umeleckej školy,školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 166
2 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 111
3 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 104
4 VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda 125
5 VZN č 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie VZN 139
6 VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou. 113
7 VZN č. 4/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 164
8 VZN č. 3/2021 o miestnej dani z nehnuteľnosti 157
9 VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou - vyhlásenie 189
10 VZN č.3/2020 o miestnej dani z nehnuteľnosti 590
11 VZN č.2/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 545
12 Dodatok č.10 k VZN č.1/2013 493
13 VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 627
14 Dodatok č.9 k všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - vyhlásenie 1199
15 VZN č. 7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Čierna nad Tisou 1408
16 VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 1281
17 VZN č. 5/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1344
18 VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školských stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čierna nad Tisou 1253
19 VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 1141
20 VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 929
21 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Čierna nad Tisou 991
22 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Čierna nad Tisou č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mest 1505
23 Dodatok č.8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 949
24 Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Čierna nad Tisou č. 1/2008 o školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou 1040
25 Dodatok č. 1 k VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 1868
26 VZN č. 1/2017 o ochrane ovzdušia a o polatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta 1694
27 VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 1673
28 VZN č.2/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Čierna nad Tisou 1626
29 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 1724
30 VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 1582
31 VZN č.1/2016 o určení miesta a času na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na území mesta Čierna nad Tisou 1390
32 VZN č.2/2013 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Čierna nad Tisou 1653
33 VZN č. 2/2015 o určení školského obvodu základných škôl na území mesta Čierna nad Tisou 1608
34 VZN č. 3/2013 o verejnom poriadku na území mesta Čierna nad Tisou 2218
35 VZN č.3/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Čierna nad Tisou 1459
36 VZN č.4/2007 k záväzným častiam Územného plánu mesta Čierna nad Tisou 1467
37 Dodatok č.7 k VZN mesta Čierna nad Tisou č.1/2013 k určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 1420
38 Dodatok č.1 k VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľností 3066
39 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o obmedzenia zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Čierna nad Tisou 3227
40 VZN č. 5/2007 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 2868
41 VZN č .2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností 4393
42 VZN č.3/2012 o poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad 3983
43 VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľností 3293
44 VZN č. 1/2012 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranárskych prác 3560
45 VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 3204
46 VZN č. 1/2008 o školách a školských zariadeniach 3709
47 VZN č. 3/2009 o miestnych daniach vrátane Dodatku č.1 zo dňa 14.12.2011 3598
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 5 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 900746