Domov
Projekt MOPSZákladné informácie

Operačný program: Ľudské zdroje
Riadiaci orgán:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ:    Mesto Čierna nad Tisou
Názov prioritnej osi:  P05 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít    
Špecifický cieľ: 

5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým rómov

Názov projektu: Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Čierna nad Tisou
Kód výzvy:        

OPLZ-PO5-2018-1 - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Kód projektu:      312051S359
Typ projektu:   Dopytovo orientovaný
Miesto realizácie:        Mesto Čierna and Tisou
Začiatok realizácie:   JÚN 2019
Ukončenie realizácie: MÁJ 2021

Výška NFP: 

98 762,94 €

                           

       Hlavnou aktivitou projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK na základe povinných merateľných ukazovateľov – vytvorenie 4 pracovných miest – prioritne z marginalizovanej komunity, ktorými sa zabezpečí podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb.

     Miestna občianska poriadková služba je zameraná na niekoľko hlavných oblastí pracovných činností - ochrana verejného a súkromného majetku, ochrana verejného poriadku, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana životného prostredia či ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.  

     Cieľom je podpora zamestnanosti, zvýšenie vzdelanostnej úrovne, zabezpečenie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti občanov, odstránenie anonymity pri páchaní  kriminality, zníženie rizika etnických konfliktov, zlepšenie úrovne vzťahov väčšinového a menšinového obyvateľstva.


 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje              

www.employment.gov.sk                    www.esf.gov.sk                        www.minv.gov.sk