Domov
Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

a) Spôsob zriadenia mesta

Mesto Čierna nad Tisou bolo zriadené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), a to dňom konania volieb do orgánov samosprávy obcí - t. j. 23. - 24.11. 1990. Mesto Čierna nad Tisou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami. Povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej samosprávy možno mestu ukladať zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR.

 

b) Právomoci a kompetencie mesta

Kompetencie mesta (t. j. právomoc a pôsobnosť) sú dané predovšetkým:

  1. Ústavou SR (najmä čl. 64 - 71)
  2. Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  3. Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy a obce a samosprávne kraje
  4. platnou právnou úpravou SR
  5. Štatútom mesta Čierna nad Tisou
  6. VZN mesta na úseku samosprávnych činností

 

c) Organizačná štruktúra mesta

Orgánmi mesta Čierna nad Tisou sú:

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Čierna nad Tisou je zastupiteľský zbor mesta zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Ich funkčné obdobie skončí zložením sľubu novozvolených poslancov MsZ. MsZ rozhoduje o základných otázkach života mesta, osobitne vyhradených zákonom o obecnom zriadení (§11 ods. 4).

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom, ktorého volia obyvatelia mesta na 4 roky.

 

Primátor

a) zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

MsZ v Čiernej nad Tisou zriadilo pre súčasné volebné obdobie nasledovné orgány:

  1. Mestská rada (3 členovia)
  2. Komisie MsZ (stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MsZ):

 

Mestský úrad v Čiernej nad Tisou (zabezpečuje organizačné a administratívne veci MsZ a primátora, ako aj orgánov zriadených MsZ). Organizačné členenie MsÚ najdete <tu>

 
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 27 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985671