Domov
Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

(informácie podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov)

 

Mesto Čierna nad Tisou - MsÚ vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania (ďalej spoločne ako „podania“) vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu veci pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

 

O podaniach rozhodujú príslušné orgány mesta (MsZ, primátor a ďalšie) podľa daných kompetencií v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (Štatút mesta, Zásady hospodárenia s majetkom, Organizačné a rokovacie poriadky a ďalšími).

 

Pri vybavovaní podaní sa postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré upravujú najmä postup a lehoty vybavovania toho-ktorého podania. V prípade, že osobitné právne predpisy neupravujú postup a lehoty na vybavenia daného podania, Mesto Čierna nad TIsou vybavuje podanie v súlade so základnými pravidlami správneho konania (§ 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov), pričom sa primerane použijú ustanovenia zákona o správnom konaní.

 

Pravidlá a postup vybavovania:

  1. O vybavovaní každého podania sa vedie samostatný administratívny spis.
  2.  Maximálna lehota na vybavenie je stanovená v osobitných predpisoch. V prípade, že osobitné právne predpisy neurčujú lehotu na vybavenie, mesto vybaví podanie v lehote 30 dní, v zložitých prípadoch v lehote 60 dní odo dňa doručenia podania.
  3. O výsledku vybavenia je osoba, ktorá žiadosť, návrh, podnet podala, upovedomená v zákonom určenej lehote.
 
 

Kalendár

Vyhľadávanie....

Reklamný prúžok

Kalendár zberu TKO

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

V Meste realizujeme...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Mesto je členom...

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Kto je online

Máme online 12 hostí 

Počítadlo návštevnosti

Počet zobrazení obsahu : 985627